€ 298.800,-

Stationsweg kavel 2 0, 3255BL Oude-Tonge

Stationsweg kavel 2 0, Oude-Tonge
Bekijk bij de makelaar
Over deze woning
Makelaar
Van Rossum Makelaardij
Aangeboden sinds
03-11-2018
Aantal keer bekeken
75
Kenmerken
Omschrijving

Vrij te bebouwen kavel in Oude-Tonge

Uw eigen vrijstaande droomwoning realiseren op een kavel van 1.365m²?
Dat kan op deze beschikbare kavel in Oude-Tonge.
U mag bepalen welke woning u wilt bouwen, de foto's geven slechts een impressie van de woningen die hier mogelijk zijn.

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, parkeervoorzieningen,
nutsvoorzieningen, tuinen en water.

Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
Hoofdgebouwen
a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd.
b. De voorgevel van hoofdgebouwen dient in of op een afstand van maximaal 5 meter van de
voorste bestemmingsgrens te worden gebouwd.
c. De afstand van hoofdgebouwen tot de achterste perceelsgrens dient minimaal 15 meter te
bedragen.
d. De oppervlakte van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 150 vierkante meter.
e. De afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 3 meter
bedragen.
f. Ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte’ mag de goothoogte niet meer bedragen
dan op de verbeelding van het plan is aangegeven.
g. Hoofdgebouwen dienen voor meer dan 90% van het dakoppervlak te worden afgedekt met een
kap, waarvan de helling tussen 25 en 65 graden bedraagt.
h. Ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal woningen’ mag het aantal woningen niet meer
bedragen dan op de verbeelding van het plan is aangegeven.

Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen
a. Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen mogen op niet minder dan 1 meter achter de
denkbeeldige lijn die strak langs de voorgevel van het hoofdgebouw tot aan de zijdelingse
perceelsgrenzen loopt, worden gebouwd.
b. De gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen mag per
perceel niet meer bedragen dan:
1. 50% van het gebied waar bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen op grond van
lid a zijn toegestaan, in het geval dat het gebied waar bijgebouwen, aan- en uitbouwen en
overkappingen op grond van lid a zijn toegestaan, kleiner is dan of gelijk is aan 100 vierkante
meter;
2. 50 vierkante meter vermeerderd met 20% van het gebied waar bijgebouwen, aan- en
uitbouwen en overkappingen op grond van lid a zijn toegestaan, in het geval dat het gebied
waar bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen op grond van lid a zijn toegestaan,
groter is dan 100 vierkante meter en kleiner is dan of gelijk is aan 300 vierkante meter;
3. 90 vierkante meter vermeerderd met 10% van het gebied waar bijgebouwen, aan- en
uitbouwen en overkappingen op grond van lid a zijn toegestaan, tot een maximum van 150
vierkante meter, in het geval dat het gebied waar bijgebouwen, aan- en uitbouwen en
overkappingen op grond van lid a zijn toegestaan, groter is dan 300 vierkante meter.
c. De goothoogte van aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste
bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 30 centimeter tot een maximum van 4 meter.
d. De goothoogte van bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 3 meter.+

Regels
Bouwwerken geen gebouwen of overkappingen zijnde
a. De bouwhoogte van erfafscheidingen gelegen voor de voorgevel van het hoofdgebouw, of het
verlengde hiervan, bedraagt ten hoogste 1 meter.
b. De bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 meter.
c. De bouwhoogte van palen en masten bedraagt ten hoogste 7 meter.
d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 meter.

Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a. De vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen, kleinschalige bedrijfsmatige
activiteiten en bed & breakfast bedraagt ten hoogste 35% van de vloeroppervlakte van de
betrokken woning met een maximum van 50 vierkante meter.
b. Het gebruik van de gronden en gebouwen is uitsluitend toegestaan indien er per bouwperceel
twee parkeerplaatsen op eigen terrein worden toegevoegd en duurzaam in stand worden
gehouden.
c. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van en in
het gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken, bedoeld in artikel 4.1, zonder de aanleg
en instandhouding van waterberging in het achtererfgebied in de vorm van een wadi of vijver
(conform de formule: (oppervlakte woning + oppervlakte verharding) x 0,075). De oppervlakte
van de woning en verharding dient kenbaar te worden gemaakt in de bouwaanvraag.

Aangeboden door
Van Rossum Makelaardij

Voorstraat 15
3241 EE Middelharnis
0187 48 63 43
info@vrmakelaardij.nl
http://www.vrmakelaardij.nl

Locatie